pro klienty

On-line služby

pro zprostředkovatele

On-line služby

Kde nás najdete

Praha

Křenova 438/11,
162 00 Praha 6

Zlín

Topolová 1923,
760 01 Zlín

Produkty

Zajistíme Vám komplexní pojistnou ochranu proti nejrůznějším vnějším rizikům, ale i ochranu v případě nenadálých životních situací.

Služby

Pomůžeme Vám s pojištěním, řešením pojistných událostí
a dalšími specializovanými službami

PROČ MY

Společnost Crossroad Credit a.s. je českou pojišťovací společností. Na pojistném trhu působí od roku 2004 a poskytuje komplexní služby v oblasti pojištění osob, majetku, vozidel, risk managementu, pojištění firem a jejich zaměstnanců.CO NABÍZÍME

OSOBNÍ PŘÍSTUP

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI

PROFESIONALITU

Pro klienty

Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje

Základní údaje společnosti

 • Obchodní firma:
   Crossroad Credit a.s.
 • Právní forma:
   akciová společnost
 • Identifikační číslo:
   27179591
 • Sídlo:
   Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6
 • Statutární orgán:
   Statutární ředitel
 • Odpovědný zástupce:
   Vlastimil Kohout
 • Orgán dohledu:
   Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • WWW:
   www.crossroadcredit.cz, www.crcredit.cz, www.crcas.cz
 • Registrace:
   Městský soud v Praze, spisová zn. B 9559

Crossroad Credit a.s.
Křenova 438/11, 162 00 Praha 6
Kontaktní E-mail: info@crcredit.cz
Telefon: +420 235 301 283

Dokumenty ke stažení

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Zprostředkování pojištění

Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny Zprostředkovatele a na internetových stránkách Zprostředkovatele.
Zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění dle §12, písm.b) ZoDPZ jako pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka a pro výkon činnosti dle §12, odst.2 ZoDPZ má uzavřenou se zákazníkem smlouvu, která musí mít písemnou podobu.
Požadavky, cíle a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním, doporučený pojistný produkt, důvody, na kterých Zprostředkovatel zakládá svá doporučení, aby se zákazník mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní pojištění, a upozornění na případné nesrovnalosti mezi požadavky zákazníka a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v dokumentu „Záznam o požadavcích a potřebách“.
Zprostředkovatel a jeho VZ/DPZ jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Zprostředkovatel ani jeho VZ/DPZ nejsou odměňování přímo zákazníkem. Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění, s výjimkou sjednání nebo podstatné změny rezervotvorného pojištění1, neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 78 ZoDPZ.


Rezervotvorné pojištění (pojistný produkt s investiční složkou)

Před sjednáním nebo podstatnou změnou rezervotvorného pojištění poskytne Zprostředkovatel zákazníkovi radu. Rada se poskytuje na základě analýzy požadavků, cílů a potřeb získaných od zákazníka; rizik, kterým může být zákazník vystaven po dobu trvání pojištění; finanční situace zákazníka; znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investic; rizikové tolerance zákazníka a jeho schopnosti nést ztráty; právních vztahů zákazníka týkajících se dalších produktů finančního trhu a výběru z dostatečného počtu vhodných pojistných produktů, které může Zprostředkovatel distribuovat. Jestliže Zprostředkovatel nezíská informace v potřebném rozsahu, zákazníkovi radu neposkytne.
Zprostředkovatel poskytne zákazníkovi prohlášení o vhodnosti obsahující souhrn poskytnutého poradenství, informace, proč je poskytnuté poradenství pro zákazníka vhodné, a zejména, jak odpovídá investičním cílům zákazníka včetně jeho rizikové tolerance; finanční situaci zákazníka včetně jeho schopnosti nést ztráty; znalostem a zkušenostem zákazníka. Zprostředkovatel upozorní zákazníka na to, zda bude u doporučovaného rezervotvorného pojištění pravděpodobně potřebné, aby zákazník požadoval jeho pravidelný přezkum, a uvede tuto informaci v prohlášení o vhodnosti. Pokud Zprostředkovatel informuje zákazníka, že bude provádět pravidelné posuzování vhodnosti, mohou se další prohlášení zabývat pouze změnami příslušných služeb nebo podkladových investičních aktiv a/nebo poměrů zákazníka a není třeba v nich opakovat všechny podrobné informace obsažené v prvním prohlášení.
Zprostředkovatel, v případech kdy poskytuje pravidelné posuzování vhodnosti, přezkoumává vhodnost doporučených pojistných produktů s investiční složkou alespoň jednou ročně. Četnost tohoto posuzování se zvyšuje v závislosti na charakteristice zákazníka, jako je riziková tolerance, a na typu doporučeného pojistného produktu s investiční složkou. Zprostředkovatel upozorňuje zákazníka, že důvodem posuzování vhodnosti je umožnit, aby Zprostředkovatel mohl jednat v nejlepším zájmu zákazníka.
Zprostředkovatel poskytuje zákazníkovi pravidelné zprávy o svých službách přiměřeně druhu sjednaných pojistných produktů, včetně nákladů spojených s poskytováním těchto služeb a s transakcemi prováděnými jménem zákazníka. Byl-li zákazník informován o tom, že bude posuzována vhodnost rezervotvorného pojištění i po jeho sjednání, pravidelná zpráva obsahuje i radu dle § 78 ZoDPZ.
Reklamaci či stížnost na jednání Zprostředkovatele a jeho VZ/DPZ může zákazník, pojištěný nebo jiná oprávněná osoba podat osobně, písemně, nebo emailem na kontaktní údaje Zprostředkovatele. Tyto osoby mají rovněž možnost se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní banka, případně podat žalobu na Zprostředkovatele u věcně a místně příslušného soudu nebo se obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti životního pojištění finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u neživotního pojištění Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti adresované Zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách Zprostředkovatele.


INFORMACE O POJIŠŤOVACÍM ZPROSTŘEDKOVATELI

Povinné informace o pojišťovacím zprostředkovateli dle § 88 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění, které je zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně zájemci o pojištění, zákazníkovi nebo pojistníkovi sdělit (dále jen „zákazník“).

  O nás

 • Obchodní firma: Crossroad Credit a.s.
 • Právní forma: akciová společnost
 • Identifikační číslo: 27179591
 • Sídlo: Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6
 • Statutární orgán: statutární ředitel
 • Odpovědný zástupce: Vlastimil Kohout
 • Orgán dohledu: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • Adresa pro doručování: Křenova 438/11, 162 00 Praha 6
 • Kontaktní e-mail: info@crcredit.cz
 • WWW: www.crossroadcredit.cz
 • Registrace: Městský soud v Praze, spisová zn. B9559

Samostatný zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném u ČNB Registr pojišťovacích zprostředkovatelů je veden Českou národní bankou. Zápis ve zmíněném registru je možno ověřit na internetových stránkách České národní banky - www.cnb.cz v sekci: Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.


Jménem samostatného zprostředkovatele jednají zaměstnanci oprávnění k poskytování pojišťovacích služeb, jejichž jméno je uvedeno na záznamu z jednání; vázaní zástupci a doplňkový pojišťovací zprostředkovatelé jejíž seznam je k dispozici na webových stránkách České národní banky v sekci: Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

  Jak můžete podat stížnost

  Bude-li zákazník s prací některého ze zaměstnanců, vázaných zástupců a doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů nespokojen, je oprávněn stěžovat si:

 • - E-mailem: klient@crcredit.cz
 • - Doporučeným dopisem adresovaným statutárnímu orgánu, zaslaným na adresu sídla společnosti.
 • - Orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz).
 • - V případě neživotního pojištění lze podat návrh na řešení sporu České obchodní inspekci (www.coi.cz),nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz).
 • - V případě životního pojištění lze podat návrh na řešení sporu finančnímu arbitrovi ( www.finarbitr.cz).
 • - V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • - Podáním stížnosti není dotčeno Vaše právo obrátit se na soud.

  Prohlášení samostatného zprostředkovatele

  Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, ani žádná z osob danou pojišťovnu ovládající nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele.


  Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pojištění na základě oprávnění podle § 6 zákona č. 170 / 2018 Sb jako:

 • - pojišťovací agent, pokud zprostředkovává pojištění pro pojišťovnu, nebo
 • - pojišťovací makléř, pokud zprostředkovává pojištění pro zákazníka.

Samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel potvrzuje, že svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Před uzavřením pojistné smlouvy je samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel povinen, zejména na základě informací poskytnutých zákazníkem a v závislosti na charakteru sjednávaného pojištění, zaznamenat požadavky a potřeby zákazníka související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. Samostatný zprostředkovatel je odměňován provizně pojišťovnou, u které je pojištění sjednáno, vázaný zástupce a doplňkový pojišťovací zprostředkovatel je odměňován samostatným zprostředkovatelem. Samostatný zprostředkovatel nepřijímá odměnu hrazenou přímo zákazníkem.

  Společnost vykonává zprostředkovatelskou činnost pro pojišťovny

  (Je oprávněna sjednávat pojištění s pojišťovnami):


 • - Allianz pojišťovna, a.s. Ke Štvanici 656/3 Praha 18600 CZ IČO 47115971
 • - AXA pojišťovna a.s. člen UNIQA Insurance Group Evropská 810/136 Praha 16000 CZ IČO 28195604
 • - Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/23 Praha 18600 CZ IČO 63998530
 • - ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 53002 CZ IČO 45534306
 • - Direct pojišťovna, a.s. Nové sady 996/25 Brno 60200 CZ IČO 25073958
 • - ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha, 186 00, Česká republika IČO 49240196
 • - Generali Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 Praha 11000 CZ IČO 45272956
 • - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21 Praha 18600 CZ IČO 47116617
 • - Pojišťovna VZP, a.s. Ke Štvanici 656/3 Praha 8 18600 CZ IČO 27116913
 • - Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 655/1 Praha 11000 CZ IČO 60197501
 • - UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136 Praha 16000 CZ IČO 49240480

 • Pro pobočky zahraniční pojišťovny

 • - D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR Vyskočilova 1481/4 Praha 14000 CZ IČO 03450872
 • - EUROP ASSISTANCE S.A. prostřednictvím EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH

INFORMAČNÍ MEMORANDUM - PRAVIDLA OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Crossroad Credit a.s. IČ:27179591 se sídlem: Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6 si Vás dovoluje informovat o tom, jak v souvislosti s nabízením, sjednáváním a správou pojistných produktů a služeb zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem memoranda je Vám poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, k jakým účelům je využíváme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Ochranu osobních údajů považujeme za nedílnou součást svých závazků, a proto ji věnujeme náležitou pozornost.

  Informace o zpracování osobních údajů

  Informace o správci

  Správcem Vašich osobních údajů je Crossroad Credit a.s., se sídlem Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6 IČ: 27179591, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9559. Subjektem údajů je každá fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

  Účely zpracování a právní základ pro zpracování

  Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

  Jde o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli zprostředkovat pojistný produkt nebo službu.

  1. - plnění právní povinnosti
  2. - plnění smlouvy a oprávněného zájmu

  Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

  Jde o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že Vám nebudeme schopni zajistit některé produkty a služby.

  1. - zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
  2. - péče o klienty
  3. - nabízení produktů a služeb

  Rozsah zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro provozování pojišťovací činnosti.

  Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. - identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ;
  2. - kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje;
  3. - údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy – jedná se o údaje nutné především k posouzení rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  4. - údaje vznikající plněním závazků ze smluv, uvedené v pojistné smlouvě - v závislosti na pojistném produktu či službě zpracováváme údaje obsažené v pojistné smlouvě, údaje nutné ke správě pojistné smlouvy;
  5. - údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění;
  6. - údaje pro vyhodnocení potřeb a posouzení vhodnosti pojištění;
  7. - údaje o zdravotním stavu a genetické údaje;
  8. - údaje o využívání služeb.

  Způsob zpracování osobních údajů

  Osobní údaje klienta jsou zpracovány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny vlastním zaměstnancům, zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má zprostředkovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných zprostředkovatelem, osobám podle souhlasu klienta a osobám oprávněným na základě právních předpisů.


  Kdo osobní údaje zpracovává

  Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Crossroad Credit a.s., zprostředkovatelé Crossroad Credit a.s. a v potřebném rozsahu také třetí osoby zejména poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů.


  Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje klientů zpracovává Crossroad Credit a.s. pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme.


  V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané po dobu:

  1. - v případě uzavření pojistné smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje evidované po dobu deseti let od ukončení pojistné smlouvy; dochází-li v této souvislosti k předávání osobních údajů třetím osobám, určují dobu zpracování třetí osoby v souladu s platnou právní úpravou;
  2. - nabízení produktů a služeb zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu pěti let;
  3. - péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

  Příjemci osobních údajů

  Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům, zprostředkovatelům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom, kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých možných bezpečnostních opatření.Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů:

  1. - pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat pojišťovací činnost na území České republiky a se kterými má společnost Crossroad Credit a.s. uzavřenu smlouvu o zprostředkování pojištění;
  2. - příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
  3. - dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy a u kterých poskytnutí údajů ukládá zákon;
  4. - se souhlasem i jiným osobám za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb;
  5. - právnické osoby, které jsou oprávněny poskytovat na území České republiky finanční služby (leasingové, úvěrové společnosti).

  Vaše práva při zpracování osobních údajů

  Právo na přístup

  Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů vynaložených na poskytnutí této informace.


  Právo na opravu

  Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.


  Právo na vymazání údajů

  V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

  1. - pominul účel zpracování osobních údajů. Jinak řečeno, osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovány;
  2. - odvoláte souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány a zároveň neexistuje žádný další právní titul pro další zpracování osobních údajů;
  3. - máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a při posuzování této námitky je zjištěno, že Vaše zájmy a práva převažují nad zájmem správce zpracovávat tyto osobní údaje. V případě, že vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem přímého marketingu, žádné posouzení neprobíhá a jsme povinni taková data dle Nařízení rovnou vymazat;
  4. - vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. pokud jiný právní předpis EU nebo členského státu stanoví povinnost vymazat osobní údaje subjektu, správce tak musí učinit.
  6. - na společnost Crossroad Credit a.s. jako správce osobních údajů dopadá právní povinnost EU nebo členského státu, která nám smazaní osobních údajů zakazuje;
  7. - zpracování osobních údajů je nutné z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Právo na omezení zpracování

  Toto právo znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že zjistíte nebo se domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávána v rozporu s platnou legislativou nebo by zpracování mohlo ohrozit Vaše práva a svobody. Případy, kdy k tomuto může docházet jsou:

  1. - právo na opravu – popíráte správnost svých osobních údajů. Po dobu, kdy budeme ověřovat přesnost a správnost Vašich osobních údajů, máte právo, požádat o omezení použití těchto nepřesných dat;
  2. - zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nepožadujete jejich výmaz, ale pouze požaduje omezení zpracování těchto dat;
  3. - Crossroad Credit a.s. osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování (a měl by je tak smazat), ale Vy požadujete z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
  4. - podáte námitku proti zpracování. Po dobu, kdy bude ověřováno, zda převažují zájmy správce či Vás, je nutné omezit zpracování těchto dat.

  Právo vznést námitku

  Máte v určitých případech také právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů. Jedná se především o takové situace, ve kterých nemáte možnost ovlivnit to, že Vaše osobní údaje budou zpracovány a nejedná se o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem (v těchto dvou případech toto právo uplatnit nelze).

 • Případy pro vznesení námitky proti zpracování osobních údajů jsou tyto:
  1. - zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu správce nebo veřejného zájmu v rámci výkonu veřejné moci;
  2. - zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu nebo takzvaného profilování na základě oprávněného zájmu;
  3. - zpracování osobních údajů za účelem historického či vědeckého výzkumu nebo statistiky.

  Právo na přenositelnost

  Máte právo získat od správce své osobní údaje, které jste nám poskytli. Dále má právo na to, aby na základě Vaší žádosti jsme předali Vaše osobní údaje přímo jinému správci (je-li to technicky proveditelné). Údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.


  Právo na stížnost

  Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.


  Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

  Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obracet na naši společnost:

   - Emailem: klient@crcredit.cz

   - Písemně na adresu: Crossroad Credit a.s., Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6


  Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

  Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)


  Crossroad Credit a.s. jako zpracovatel osobních údajů

  V určitých případech nakládá Crossroad Credit a.s. s Vašimi osobními údaji též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde na příklad o pojišťovny, které jsou oprávněny provozovat pojišťovací činnost na území České republiky a s kterými má společnost Crossroad Credit a.s. uzavřenu smlouvu o zprostředkování pojištění, právnické osoby, které jsou oprávněny poskytovat na území České republiky finanční služby (leasingové, úvěrové společnosti). Pro bližší informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, není-li poskytnutím informací v konkrétním případě pověřena naše společnost.


 • Základní pojmy:
 • automatizované zpracování:
 • - ukládání informací na nosiče dat;
 • - provádění logických nebo aritmetických operací s těmito daty, zejména jejich změna, výmaz, vyhledávání nebo rozšiřování uskutečňované zcela nebo zčásti pomocí automatizovaných postupů;
 • - provádění archivace informací jejich uložením na archivační paměťová média a v případě potřeby obnovení informací z archivních médií.
 • DPIA posouzení vlivu na ochranu osobních údajů: (anglicky Data Protection Impact Assessment - jak je tento pojem definován v Předpisech na ochranu osobních údajů).

  DPO pověřenec pro ochranu osobních údajů: (anglicky Data Protection Officer - jak je tento pojem definován v Předpisech na ochranu osobních údajů). ICT informační a telekomunikační technologie.

  manuálním zpracováním - jakékoliv zpracování s výjimkou zpracování automatizovaného (např. listinná podoba, kartotéky, spisy).

  osobní údaj - jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  osobní údaj zvláštní kategorie - osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

  profilování - jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

  příjemce osobních údajů - každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje pro potřeby výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci; v případech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti; předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů; významného hospodářského a finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie.

  souhlas subjektu údajů - jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

  správce osobních údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování.

  ÚOOÚ - znamená Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.

  zpracováním osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

  zpracovatel osobních údajů - fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

  Odkazy na jednotné číslo rovněž zahrnují číslo množné a naopak.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

  REKLAMAČNÍ ŘÁD

  Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků / potenciálních zákazníků a třetích osob

  Základní ustanovení

  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Společnost Crossroad Credit a.s., se sídlem Na rovni 836/22, 162 00 Praha 6, IČ: 27179591 (dále jen „Společnost“) je Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále „ZDPZ“).

  1.2. Společnost je povinna poskytovat pojišťovací služby s odbornou péčí, za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech.

  1.3. Za vyřizování stížností a reklamací ve Společnosti je odpovědný statutární ředitel nebo prokurista Společnosti.


  2. Předmět vnitřního předpisu

  2.1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků, potenciálních zákazníků, případně dalších oprávněných osob, vedení evidence stížností a reklamací a souvisejících činností.

  2.2. Pro účely tohoto vnitřního předpisu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské činnosti Společnosti uzavřela s finanční institucí písemnou smlouvu, jejímž předmětem je finanční služba (zejm. pojištění).

  2.3. Potenciálním zákazníkem se pro účely tohoto vnitřního předpisu rozumí osoba, které jsou nabízeny pojišťovací služby specifikované v článku 2.2.


  3. Pojem reklamace a stížnosti

  3.1 Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, nápravu vzniklého stavu a/nebo náhradu vzniklé újmy.

  3.2 Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců či jiných pracovníků (např. vázaných zástupců) Společnosti.


  Podání reklamace / stížnosti

  4. Oprávněná osoba

  4.1 Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.

  4.2 Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Společnosti.

  4.3 Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za zákazníka/ potenciálního zákazníka Společnosti. Součástí reklamace nebo stížnosti potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za zákazníka/potenciálního zákazníka (Plná moc s úředně ověřeným podpisem není třeba při zastoupení advokátem).

  4.4 V případě pojistných produktů může stížnost či reklamaci podat rovněž pojištěný nebo jiná oprávněná osoba. Pro účely tohoto vnitřního předpisu jsou osoby uvedené v tomto ustanovení, zákazníci a potenciální dohromady dále označováni jako „Zákazníci“.


  5. Forma a náležitosti reklamace/stížnosti

  5.1 Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou (listinnou, elektronickou) podobu..

  5.2 Reklamace nebo stížnost musí být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující údaje:

   a) označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;

   b) identifikační údaje Zákazníka – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), sídlo, kontaktní adresu, jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem právnické osoby u právnických osob;

   c) předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána;

   d) čeho se Zákazník domáhá;

   e) datum a podpis Zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.

  5.3 Reklamace nebo stížnost musí být doručena Společnosti bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti Zákazník dozvěděl.

  5.4 Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání s pracovníkem Společnosti, přičemž o této bude sepsán písemný záznam pracovníkem Společnosti v rozsahu údajů uvedených v článku 5.2.

  5.5 Podání reklamace nebo stížnosti je bezplatné.


  Přijetí a vyřízení reklamace / stížnosti

  6. Přijetí reklamace / stížnosti

  6.1 Reklamaci a stížnost přijímá statutární ředitel nebo prokurista Společnosti (dále jen oprávněná osoba)

  6.2 Oprávněná osoba Společnosti má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.

  6.3 V případě, že oprávněná osoba Společnosti zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně Zákazníka k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Společnosti ve stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje jednatel Společnosti podle svého uvážení s tím, že minimálně musí činit 14 dní) od doručení výzvy, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout.

  6.4 V případě, že Zákazník, nevyhoví této výzvě a ve stanovené lhůtě nedoručí Společnosti potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude Zákazník písemně vyrozuměn.

  6.5 V případě, že oprávněná osoba Společnosti nezjistí žádný rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně byl rozpor vyřešen prostřednictvím zaslání výzvy podle článku 6.3 a přijetím doplnění nebo jiné nápravy na základě této výzvy, přistoupí k vyřízení stížnosti nebo reklamace.

  6.6 V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce, která poskytuje zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), jednatel Společnosti zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje Zákazníka o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád příslušné Finanční instituce.


  7. Vyřízení reklamace / stížnosti

  7.1 Oprávněná osoba Společnosti je povinna prozkoumat skutečnosti tvrzené Zákazníkem v podané reklamaci či stížnosti, a to v součinnosti s pracovníkem Společnosti, kterého se reklamace či stížnost týká.

  7.2 V případě potřeby je oprávněná osoba Společnosti oprávněna vyžádat si vyjádření i od ostatních pracovníků Společnosti nebo od dalších osob, prostřednictvím kterých vykonává Společnost svou činnost. Tyto osoby mají povinnost své vyjádření bez zbytečného odkladu poskytnout.

  7.3 Oprávněná osoba Společnosti je povinna o reklamaci či stížnosti rozhodnout, a to jedním z následujících způsobů:

   a) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání způsobem, který Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnosti plně vyhovět a uznat vše, čeho se Zákazník domáhá, nebo

   b) v případě, že na straně Společnosti skutečně došlo k porušení právních předpisů případně smluvních ujednání, avšak ne v celém rozsahu, který Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost z části uznat a z části zamítnout; Zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo

   c) v případě, že na straně Společnosti nedošlo k žádnému porušení obecně právních předpisů případně smluvních ujednání, které Zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či stížnost zamítnout jako neopodstatněnou.

  7.4 Oprávněná osoba Společnosti je povinna svoje rozhodnutí řádně odůvodnit.

  7.5 Při vyřizování reklamace nebo stížnosti komunikuje Oprávněná osoba Společnosti se Zákazníkem vždy jasně a srozumitelně.

  7.6 Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost Zákazníka neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat Zákazníkovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala Zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.

  7.7 Postup podání a vyřízení reklamace nebo stížnosti (reklamační řád) Společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách.


  Evidence reklamací / stížností

  8. Evidenční povinnost

  8.1 Oprávněná osoba Společnosti je v souvislosti s příchozími reklamacemi a stížnostmi povinen evidovat a archivovat následující dokumenty:

   a) originál podané reklamace nebo stížnosti spolu s případnou plnou mocí podle článku 4.3,

   b) kopii výzvy podle článku 6.3, pokud se výzva vyhotovuje,

   c) odpověď Zákazníka na výzvu podle článku 6.3, pokud ji poskytne,

   d) vyrozumění Zákazníka podle článku 7.6, ve kterém je mu sdělováno rozhodnutí o jeho reklamaci nebo stížnosti.

  8.2 Oprávněná osoba Společnosti vede evidenci přijatých a vyřízených reklamací a stížností v elektronické podobě. Formulář evidence stížností a reklamací tvoří přílohu č. 1 tohoto vnitřního předpisu.

  8.3 Dokumenty uvedené v článku 8.1 a 8.2 Společnost uchovává nejméně po dobu 5 let od vyřízení stížnosti či reklamace.


  Ostatní ustanovení

  9.1. V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Společnosti, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika, www.cnb.cz, případně podat žalobu na Společnost u příslušného soudu. Zákazník je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti investičních služeb, životního pojištění finanční arbitr - www.finarbitr.cz, u dalších finančních produktů zejména neživotního pojištění a doplňkového penzijního spoření Česká obchodní inspekce - www.coi.cz nebo Kanceláři ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancap.cz). V případě smluv uzavřených online je možné využít také platformu pro řešení spotřebitelských sporů, která je dostupná na stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. O této skutečnosti Společnost informuje Zákazníka v klientské dokumentaci a v reklamačním řádu umístěném na internetových stránkách Společnosti.


  Závěrečná ustanovení

  V zájmu Společnosti je přísné dodržování postupu při vyřizování stížností a reklamací zákazníků, potencionálních zákazníků a třetích osob. V případě vzniku škody společnosti zaviněním konkrétních zaměstnanců bude tato následně uplatňována postupem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.


  Tato Směrnice Společnosti nabývá účinnosti dne 01.12.2018.

  Vlastimil Kohout v.r.

Naši partneři

Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními pojišťovnami.

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • AXA pojišťovna a.s. člen UNIQA Insurance Group
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • DIRECT pojišťovna, a.s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Pojišťovna VZP, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s
 • UNIQA pojišťovna, a.s.
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
 • EUROP ASSISTANCE S.A. prostřednictvím EUROP ASSISTANCE S.A. IRISH BRANCH

Související webové stránky

ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

Je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven, je řádným členem Evropské pojišťovací a zajišťovací federace (CEA).


MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Webový portál Ministerstva financí České rebubliky


ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

ČNB je ústřední (centrální) bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ

Profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.


OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Oficiální server českého soudnictví - obchodní rejstřík firem.


REGISTR ZPROSTŘEDKOVATELŮ

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.