pojišťovací zprostředkovatel

(+420) 235 301 283

Produkty / Povinně smluvní pojištění odpovědnosti

Povinně smluvní pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu řeší situaci, která může nastat v činnosti každé firmy – Vaše společnost bude odpovídat za škodu vzniklou třetí osobě a bude povinna

ji nahradit.

Může se jednat o škodu způsobenou zaměstnancům, obchodnímu partnerovi nebo jakékoliv třetí osobě při výkonu Vaší činnosti nebo o škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti či způsobenou vadným výrobkem. Pojišťovny poskytují jak pojistnou ochranu proti nárokům vzneseným vůči Vám jako pojištěnému v souvislosti s Vaší podnikatelskou činností, tak i prostředky na úhradu nákladů spojených s řízením o náhradě škody, právního zastoupení atd.

 

Jaké produkty povinně smluvního pojištění odpovědnosti lze sjednat:

advokáta (85/1996 Sb.)

auditora (93/2009 Sb.)

autorizované osoby (22/1997 Sb.)

autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě (360/1992 Sb.)

autorizovaného inspektora (183/2006 Sb.)

členů sociálního družstva (90/2012 Sb.)

daňového poradce (523/1992 Sb.)

dražebníka (26/2000 Sb.)

energetického auditora (406/2000 Sb.)

exekutora (120/2001 Sb.)

hostující osoby při výkonu zdravotnického povolání (95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.)

insolvenčního správce (182/2006 Sb. a 312/2006 Sb.)

lékaře, stomatologa a lékárníka (220/1991 Sb.)

koncesionáře a poskytovatele evropské služby elektronického mýtného (13/1997 Sb.)

likvidační správce (292/2013 Sb.)

notáře (358/1992 Sb.)

oceňovatele majetku (455/1991 Sb.)

oprávněné osoby (158/2000 Sb.)

osoby pověřené výkonem soc. právní ochrany dětí (359/1999 Sb.)

oznámeného subjektu (206/2015 Sb.)

patentového zástupce (417/2004 Sb.)

pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (159/1999 Sb.)

pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře (38/2004 Sb.)

poskytovatele služeb péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.)

poskytovatele služeb podle zákona o obětech trestných činů (45/2013 Sb.)

poskytovatele zdravotních služeb (372/2011 Sb.)

provozovatele drážní dopravy (266/1994 Sb.)

provozovatele námořního plavidla (61/2000 Sb.)

provozovatele skládky (185/2001 Sb.)

provozovatele vojenského letadla (219/1999 Sb.)

při výkonu práva myslivosti (449/2001 Sb.)

rekvalifikačního zařízení (435/2004 Sb.)

výrobce nebo provozovatele technické zkušebny, kterým byl povolen zkušební provoz a výrobce, dovozce nebo prodejce, kterým byl povolen manipulační provoz (56/2001 Sb.)

vzniklé v důsledku závažné havárie (59/2006 Sb.)

zadavatele klinické zkoušky (268/2014 Sb.)

zařízení nebo střediska (109/2002 Sb.)

zkoušejícího a zadavatele klinického hodnocení léčivých přípravků (378/2007 Sb.)

z provozu jaderných zařízení (18/1997 Sb.)

z provozu letadla a poskytování letové prov. služby (49/1997 Sb.)

z provozu plavidla (z. č. 114/1995 Sb.; vyhl. č. 223/1995 Sb.)

z provozu vozidla (168/1999 Sb.)

poskytovatel specifických zdravotních služeb (373/2011 Sb.)

seskupení s účastí člena s omezenou odpovědností (248/2000 Sb.)

správce zajištěného majetku (279/2003 Sb.)

veřejného zadavatele (232/2012 Sb.)

notifikované osoby (54/2015 Sb.)

Finanční zajištění nápravy ekologické újmy (167/2008 Sb.)

Pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku (159/1999 Sb.)

 

 

Uvedené informace mají pouze obecný charakter