pojišťovací zprostředkovatel

(+420) 235 301 283

Produkty / Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Poskytuje pojištěnému ochranu pro případ, kdy pojištěný způsobí jinému subjektu škodu provozem vozidla, za kterou odpovídá a kterou mu je povinen nahradit.

Od roku 2000 se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stalo povinně smluvním pojištěním. Dále lze v pojištění volit pojistné produkty, jež chrání samotné vozidlo.

 

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

 

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově řečeno povinné ručení) se od roku 2000 stalo pojištěním povinně smluvním. To znamená, že vlastník tuzemského vozidla má povinnost uzavřít smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven, která získala licenci od ministerstva financí.

 

Pojištění se sjednává pro případ škody, kterou pojištěný způsobí provozem vozidla jiné osobě na zdraví, životě, majetku, nebo která má formu ušlého zisku. Z tohoto pojištění má tedy pojištěný nárok, aby za něho pojišťovna nahradila poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škod, které pojištěný poškozenému způsobil. Pojišťovna poškozenému hradí kromě škody také účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků na náhradu výše uvedených škod. Toto pojištění, vyjma pojistných podmínek, upravuje zákon č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Pojistná rizika zahrnutá v pojistné smlouvě:

 

škody vzniklé na zdraví nebo usmrcením, včetně nákladů na léčení zraněných

věcné škody

škody, které mají povahu ušlého zisku

účelně vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného v případech stanovených výše uvedeným zákonem

 

Co je důležité:

 

zvážit možnosti využití doplňkových připojištění

převzít Zelenou kartu (doklad o pojištění)

 

Havarijní pojištění

 

Havarijní pojištění kryje škody na motorových vozidlech. Bez ohledu na to, zda je v případě havárie řidič zavinil nebo ne. Slouží k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, krádeže či vandalismu. Územní platnost pojištění bývá stanovena většinou buď na celou Evropu, nebo si lze vybrat, zda chceme pojištění jen pro území České republiky, nebo i pro území sousedních států, nebo pro celou Evropu. Některé státy Evropy mohou být z územní platnosti pojištění vyloučeny. Předmětem pojištění mohou být vozidla všech kategorií (osobní, nákladní, motocykly, autobusy, návěsy, čtyřkolky atd.) Oproti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV) je tento druh pojištění výhradně smluvní, a záleží tedy na každém vlastníkovi vozidla, zda se pro toto pojištění rozhodne.

 

Pojistná rizika, na která se můžete pojistit:

 

dopravní nehoda

vandalismus

živelní událost

odcizení celého vozidla, nebo jeho části

 

Co je důležité:

 

správně stanovit pojistnou částku za pomoci ceny nové, nebo obvyklé/obecné

zvážit možnosti využití doplňkových připojištění

seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění

 

Doplňková připojištění k povinnému ručení a havarijnímu pojištění:

 

asistenční služby

pojištění čelního skla nebo všech skel ve vozidle

pojištění osob ve vozidle (úrazové pojištění)

pojištění zavazadel

úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vozidla

pojištění asistenčních služeb

pojištění GAP ( pojištění pořizovací ceny vozidla )

úrazové pojištění

poškození vozidla zvířetem

Uvedené informace mají pouze obecný charakter

Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.