pojišťovací zprostředkovatel

(+420) 235 301 283

Produkty / Pojištění měst a obcí

Pojištění měst a obcí

Pojištění odpovědnosti

 

Povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb.,

o krajích (krajské zřízení). Zároveň města a obce jsou povinny nahradit škody či újmy třetích osob, které způsobí provozováním podnikatelské činnosti.

 

na majetku a zdraví třetích osob

pojištění škod na věcech převzatých a užívaných

pojištění povinnosti nahradit škodu či újmu při ublíženi na zdraví nebo usmrcení

vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti

způsobenou osobami vykonávajícími obecně prospěšné práce

způsobenou obcí jako zřizovatelem městské, obecní policie

vzniklou na věcech zaměstnanců;

pojištění finančních škod, regresů zdravotních pojišťoven při pracovním úrazu

pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem

pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci

Pojištění majetku

 

budovy a ostatní nemovitosti

movité věci – vybavení kanceláří, obchodů, škol a dalších zařízení, cenné věci, elektronika, peníze, zásoby, skla, stroje a další

 

Pojištění technických rizik

 

Pojištění finančních rizik

 

pojištění investic, které jsou předmětem dotací nebo úvěrů

 

Pojištění zemědělských rizik

 

pojištění městských a obecních lesů

pojištění okrasných výsadeb

pojištění okrasných dřevin

pojištění lesních školek

 

Pojištění vozového parku

 

výhody jedné pojistné smlouvy pro neomezený počet vozidel

 

Uvedené informace mají pouze obecný charakter

Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplaceno pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě.