pojišťovací zprostředkovatel

(+420) 235 301 283

Produkty / Pojištění majetku občanů

Pojištění majetku občanů

Pojištění staveb

Předmětem pojištění může být  rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž včetně součástí a příslušenství a dalších staveb, jako jsou ploty, bazény, skleníky apod. Tímto druhem pojištění lze pojistit budovu již ve fázi výstavby. Pojištěny jsou také dočasné objekty a stavební materiál, zařízení staveniště potřebné k nově zahajované stavbě (novostavbě) pojištěné budovy, pokud se nacházejí na pozemcích, které jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem, na němž je umístěna tato pojištěná budova.

 

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb.

 

Na jaká rizika lze pojištění nemovitosti sjednat:

Sdružený živel - požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla; povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení

Vodovodní škody - voda vytékající z vodovodních zařízení; přetlak nebo zamrzání vody

Odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci

Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci

Povodeň nebo záplava

Skla (all risk - na všechna rizika, která nejsou vyloučena)

Náraz dopravního prostředku

Přepětí

Kouř

 

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti je pojištěním souboru movitých věcí, nacházejících se na místě pojištění, tvořících zařízení domácnosti a sloužící jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů pojištěné domácnosti.  Pojištěny jsou též součásti stavby a příslušenství budov jako např. plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn a stropů apod.

Pojištěným místem jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a v některých případech i prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep či jiné nebytové prostory.  Pojišťovny mají obvykle připraveny různé varianty podle hodnoty pojištěných věcí a požadovaných limitů na vybrané skupiny věcí (např. elektronika nebo cennosti). Pokud klientovi standardní podmínky nestačí, má možnost nastavení individuálních limitů nebo uzavření dodatkového připojištění.

 

Na jaká rizika lze pojištění domácnosti sjednat:

Sdružený živel - požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla; povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení

Vodovodní škody - voda vytékající z vodovodních zařízení; přetlak nebo zamrzání vody

Odcizení věcí krádeží vloupáním nebo loupeží

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci

Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci

Povodeň nebo záplava

Přepětí

Kouř

 

Uvedené informace mají pouze obecný charakter